Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT

Deze gebruiksvoorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") werden voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

 

1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de bijbehorende documenten) informeren u over de voorwaarden waarop u deze website mag gebruiken, ongeacht of u een gast-gebruiker of een geregistreerde gebruiker bent. Met gebruik van de website bedoelen we het openen en doorzoeken van de website.

1.2. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt, omdat ze van toepassing zijn op uw gebruik van de website. We raden u aan een kopie van dit document af te drukken zodat u het ook later kunt raadplegen.

1.3. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u toestemt de voorwaarden na te leven.

1.4.Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

 

2. OVERIGE VOORWAARDEN

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden refereren aan de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de website:

2.2. In ons privacy- en cookiebeleid , staan de voorwaarden waaronder we de persoonsgegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verschaft. Ook wordt informatie geleverd over cookies die onze website gebruikt. Door onze website te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verschafte gegevens juist zijn.

2.3.Als u producten van onze website koopt, zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

3.INFORMATIE OVER ONS

We are The Hatchbag Company Limited, een bedrijf dat gevestigd is in Engeland en Wales onder registratienummer 09287281 met maatschappelijke zetel te Unit 1 Turbine Park, Turbine Road, Birkenhead, Merseyside, CH41 9BA, GB ("wij’", "ons" en "onze"). Wij beheren de website. Ons btw-nummer is 213130179.

 

4. WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

4.1. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen.

4.2. Kijk regelmatig op deze pagina om op de hoogte te blijven van wijzigingen, omdat ze bindend zijn voor u.

 

5. WIJZIGINGEN VAN DE WEBSITE

5.1. We kunnen de website regelmatig bijwerken en de inhoud te allen tijde veranderen. Merk echter op dat de inhoud van de website op een bepaald moment achterhaald kan zijn en dat we niet verplicht zijn om de website bij te werken.

5.2. We garanderen niet dat de website of de inhoud daarvan geen fouten of weglatingen bevat.

 

6. TOEGANG TOT DE WEBSITE

6.1. De website is gratis toegankelijk.

6.2. We garanderen niet dat de website of de inhoud daarvan altijd beschikbaar zal zijn en niet onderbroken zal worden. De toegang tot de website is tijdelijk. We kunnen de hele website of een gedeelte hiervan zonder voorafgaande kennisgeving buiten werking stellen, weghalen, stopzetten of wijzigen. Conform paragraaf 9.1 hieronder kunt u ons niet aansprakelijk stellen als de website om welke reden dan ook op een gegeven moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

6.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om toegang te verkrijgen tot de website.

6.4. Het is ook uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat een ieder die via uw internetverbinding toegang heeft tot de website op de hoogte is van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden en dat ze worden nageleefd.

 

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1. Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op deze website en van het materiaal dat hier wordt gepubliceerd. Dit materiaal wordt wereldwijd beschermd door copyrightwetten en -verdragen. Alle rechten worden voorbehouden.

7.2. Alle namen, logo’s en gerelateerde namen, designmarkeringen en slogans die wij gebruiken zijn handels- of servicemerken van ons of onze licentiehouders.

7.3. Het auteursrecht, de databaserechten en andere rechten (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele-eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie, gegevens, teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen en materialen (samen "materialen") op de website evenals het ontwerp, de lay-out, de uitstraling en het uiterlijk van de website zijn ons eigendom of door derden aan ons in licentie gegeven, tenzij anders vermeld. U mag de materialen of extracten van de website gebruiken en downloaden naar een lokale harde schijf en kopieën afdrukken onder de volgende voorwaarden:

7.3.1. U gebruikt de website en het materiaal alleen voor uw persoonlijke gebruik;

7.3.2. Tenzij de wet anders voorschrijft, mag u zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming niets van de website of de materialen om welke reden dan ook gebruiken, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, posten, uitzenden of overdragen. Dit geldt ook voor (maar is niet beperkt tot) het reproduceren of opslaan van een deel van de website of de materialen op een andere website of een openbaar of privé elektronisch opslagsysteem of -service;;

7.3.3 .U mag de papieren of digitale kopieën van de materialen die u hebt afgedrukt of gedownload van de website op geen enkele wijze aanpassen en u mag geen illustraties, foto’s, video’s of audiomateriaal of andere grafische voorstellingen zonder de begeleidende tekst gebruiken;

7.3.4. U mag de materialen op de website op geen enkele manier aanpassen, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven;

7.3.5. Onze copyrightvermelding (bijv. © The Hatchbag Company Limited) of, waar aangegeven, de vermelding van onze licentiegevers moet op alle elektronische en papieren materialen of extracten van de website staan.

7.3.6. Als u legaal en met onze toestemming inhoud van onze website of materialen kopieert, reproduceert, herpubliceert, post, uitzendt, overdraagt, afdrukt of citeert, dan moet u dit eerlijk doen en onze naam of die van onze leveranciers en de website vermelden. U dient hierbij ook rekening te houden met de beperkingen die we op de website bedingen;

7.3.7. Als u delen van de website afdrukt, kopieert of downloadt en daarbij deze gebruiksvoorwaarden schendt, dan wordt uw recht de website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u de kopieën van de materialen die u hebt gemaakt aan ons retourneren of vernietigen, zoals door ons verkozen; en

7.3.8. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden of anderszins door ons worden vermeld, zijn voorbehouden.

 

8. NIET AFGAAN OP DE INFORMATIE

8.1. De inhoud van de website is alleen voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waar u op kunt rekenen. Zoek professioneel of deskundig advies voordat u al dan niet actie onderneemt op basis van de inhoud van de website.

8.2. Hoewel we alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie op de website up-to-date te houden, verklaren, waarborgen en garanderen we niet, noch nadrukkelijk noch impliciet, dat de inhoud op de website juist, volledig en bijgewerkt is.

 

9. ONZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit in geval van fataal of persoonlijk letsel voortkomend uit onze nalatigheid of fraude of frauduleuze voorstelling door ons of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wetgeving.

9.2. Voor zover bij wet toegestaan en conform paragraaf 9.1, zijn wij niet aansprakelijk voor voorwaarden, garanties, voorstellingen en andere clausules die van toepassing kunnen zijn op de website of de inhoud daarvan, noch uitdrukkelijk, noch impliciet.

9.3. Met inachtneming van paragraaf 9.1 hierboven, zijn wij niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, niet op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorspelbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

9.3.1. het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken; of

9.3.2. het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud op de website.

9.4. Als u een zakelijk gebruiker bent, moet u er rekening mee houden dat wij, met inachtneming van paragraaf 9.1 hierboven, niet aansprakelijk zijn voor:

9.4.1. verlies van winst, verkoop, zakelijke contracten of inkomsten;

9.4.2. bedrijfsonderbreking;

9.4.3. verlies van verwachte besparingen;

9.4.4. verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

9.4.5. enige indirecte of gevolgschade of verlies.

9.5. Als u een consument bent (wat betekent dat u een persoon bent die handelt voor doeleinden die geheel of grotendeels buiten de handel, het bedrijf, het ambacht of het beroep van die persoon vallen) dient u er rekening mee te houden dat wij de website alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in om de website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en conform paragraaf 9.1 hierboven zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst of zakelijke contracten, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

9.6. Conform paragraaf 9.1 hierboven zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een distributed denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren door uw gebruik van de website of door het downloaden van enige inhoud ervan of door te klikken op enige link naar een andere website.

9.7. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van aan onze site gekoppelde websites. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd alsof wij deze gekoppelde websites goedkeuren. Conform paragraaf 9.1 hierboven zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze links.

9.8. Op de aansprakelijkheid zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van toepassing die voortkomen uit de levering van goederen aan u. Zie onze algemene voorwaarden..

 

10. VIRUSSEN

10.1. We kunnen niet garanderen dat de website veilig is of vrij is van bugs of virussen.

10.2. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

10.3. U mag de website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is, te installeren. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of enige server, computer of database die is gekoppeld aan de website. U mag de website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. Bij het schenden van deze bepaling pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990 (Britse wet inzake computermisbruik van 1990). We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending wordt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

 

11. LINKS NAAR DE WEBSITE

11.1. U mag een koppeling maken naar de startpagina van de website, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

11.2. U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van verband, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert, als die niet bestaat.

11.3. U mag onze website aan geen enkele website koppelen indien die niet van u is.

11.4. De website mag niet worden geframed op een andere website en u mag ook geen link naar een ander deel van de website maken dan de startpagina.

11.5. We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

11.6. Als u de inhoud van de website op enige andere manier wenst te gebruiken dan hierboven vermeld, stuur dan een e-mail naar : [email protected].

 

12. LINKS EN BRONNEN VAN DERDEN OP DE WEBSITE

12.1. Als de website links bevat naar andere websites en bronnen van derden, dan worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verstrekt..

12.2. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen..

 

13. ALGEMEEN

13.1. Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is op grond van de wetten van enig rechtsgebied, dan wordt die bepaling, voor zover die onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, gesplitst en verwijderd, en de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven bestaan, blijven volledig van kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

13.2. Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website (inclusief, maar niet beperkt tot alle niet-contractuele overeenkomsten die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden) worden bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wet. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken, behalve wanneer een dergelijk geschil of dergelijke vordering volgens de wet onder het rechtsgebied valt waar u woonachtig bent of waar de relevante wet dwingende bepalingen bevat die prevaleren boven dergelijke exclusieve bevoegdheid.

 

14. CONTACT

14.1. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: [email protected].